fbpx

UBND huyện Đình Lập, Lạng sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

936 Lạng sơn

Tuyển công chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức tới bạn đọc về UBND huyện Đình Lập, Lạng sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 để các bạn tham khảo.

Nội dung tuyển dụng chi tiết:

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 đối với  UBND các xã, thị trấn;

Trên cơ sở Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND huyện Đình Lập về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016,

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP THÔNG BÁO:

 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 của các xã, thị trấn đã được Chủ tịch UBND huyện Đình Lập phê duyệt tại Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 gồm 08 chỉ tiêu, cụ thể:

– UBND xã Bính Xá: 01 chỉ tiêu;

– UBND xã Bắc Xa: 03 chỉ tiêu;

– UBND xã Bắc Lãng: 01 chỉ tiêu;

– UBND xã Đình Lập: 01 chỉ tiêu;

– UBND thị trấn Đình Lập: 01 chỉ tiêu;

– UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình: 01 chỉ tiêu.

(Có biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng chi tiết đính kèm)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

 – Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại các đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Đình Lập có nhu cầu tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

– Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn (Nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

– 05 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 2 ảnh 4×6.

2. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh thuộc 01 đơn vị xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị xã, thị trấn trở lên sẽ không được dự tuyển.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn liên tục từ 03 năm trở lên được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các khoản 1, 2, 3 nêu trên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Các môn thi và hình thức thi

Người dự thi tuyển công chức cấp xã phải thực hiện các môn thi sau: Kiến thức chung; nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học văn phòng, cụ thể:

– Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

2. Cách tính điểm

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo các quy định tại Tiết 2, Khoản này cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Thông báo này.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng bằng cách tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt:

1. Đối tượng

–  Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

– Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (không kể thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã, thời gian tập sự, thử việc; nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

– Người dân tộc thiểu số được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã tốt nghiệp ra trường. Tiến hành tuyển dụng theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Mục II Thông báo này.

3. Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển

Người được đề nghị tiếp nhận không thông qua thi tuyển phải được kiểm tra về các điều kiện văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức và sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tổ chức bán hồ sơ: Từ ngày 22/9/2016 đến hết ngày   21/10/2016.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/9/2016 đến hết ngày   21/10/2016 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

3. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện trong giờ hành chính, các ngày làm việc; địa chỉ: Tầng 2 Khối Liên cơ quan, khu I, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.

 VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu hồ sơ mà thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; khai man trong bản sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã không chịu trách nhiệm bồi hoàn các khoản lệ phí đã nộp theo quy định (nếu có).

2. Những thí sinh đã nộp hồ sơ thi vào các nhóm chuyên ngành đào tạo của xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng, cùng nhóm chuyên ngành đào tạo với những thí sinh được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu đơn vị đó hết chỉ tiêu tuyển dụng thì những thí sinh này được nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung chuyển sang đơn vị khác có nhu cầu tuyển dụng cùng nhóm chuyên ngành đào tạo tại Phòng Nội vụ.

3. Thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung (nếu có); thời gian hướng dẫn ôn thi; thời gian và địa điểm dự tuyển; lệ phí dự tuyển, UBND huyện sẽ thông báo cụ thể sau.

UBND huyện Đình Lập thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển. Thông báo này được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Đình Lập và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đăng trên 03 số liên tiếp của Báo Lạng Sơn; đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập đồng thời được thông báo trên các bản tin địa phương của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện./.

Nguồn: Langson.gov.vn


Phản hồi của bạn