fbpx

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

314 TP Hồ Chí Minh

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

– Phát hiện, thu hút, lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng vị trí lãnh đạo cần bổ nhiệm.

– Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Trung ương Đoàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển lãnh đạo, quản lý.

– Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của vị trí thi tuyển; cách thức thi phải bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, phù hợp với yêu cầu công việc của vị trí bổ nhiệm.

II. VỊ TRÍ THI TUYỂN:

01 Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên phụ trách công tác biên tập, xuất bản, truyền thông của Nhà xuất bản Thanh niên.

IIIĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

– Nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt tiếp tục quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên giai đoạn 2017 – 2022.

– Nhân sự đã được tuyển dụng làm công chức hoặc viên chức đang làm việc tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được quy hoạch chức danh tương đương Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên (phụ cấp chức vụ bằng 0,8 mức lương cơ sở).

– Công chức, viên chức đang làm việc tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được quy hoạch chức danh tương đương Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên (phụ cấp chức vụ bằng 0,8 mức lương cơ sở).

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Tiêu chuẩn:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):

+ Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

+ Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

+ Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

– Đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản theo Quyết định số 282-QĐ/TW ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo Nhà xuất bản; đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản theo Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung ương Đoàn:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên.

+ Đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản và chương trình quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản.

+ Có trình độ lý luận chính trị từ cao cấp trở lên.

+ Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản từ 05 năm trở lên.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực quản lý và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Có khả năng xây dựng được mối quan hệ công tác tốt với các ban, đơn vị trong và ngoài cơ quan nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác.

2. Điều kiện:

– Đã được tuyển dụng làm công chức hoặc viên chức theo quy định của pháp luật.

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; không vi phạm các quy định của Đảng về các vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay.

– Về kinh nghiệm công tác: có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ 03 năm trở lên.

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm 2015, 2016, 2017 được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian thi hành hoặc xem xét kỷ luật.

– Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82 Luật cán bộ, công chức; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Luật viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Có đủ sức khỏe theo quy định.

– Có nguyện vọng tham gia, có đơn đăng ký tham dự thi tuyển và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Tuổi đời khi giữ chức vụ lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 đối với nữ.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN:

– Thi viết:

+ Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực; công tác thanh niên; công tác xuất bản; Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của Nhà xuất bản Thanh niên.

+ Thời gian thi viết: 180 phút – thang điểm 100

– Thi bảo vệ Đề án:

+ Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi bảo vệ Đề án.

+ Các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi bảo vệ Đề án xây dựng 01 Đề án về định hướng phát triển công tác biên tập, xuất bản của Nhà xuất bản Thanh niên trong thời gian tới. Thời gian thực hiện Đề án: 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi viết.

+ Thí sinh trình bày, bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Thời gian trình bày Đề án: 30 phút. Thời gian trả lời câu hỏi của Hội đồng: 30 đến 40 phút.

+ Các thành viên Hội đồng chấm điểm Đề án của từng thí sinh theo thang điểm 100.

+ Nội dung đánh giá: Đánh giá về nội dung Đề án ở vị trí Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên phụ trách công tác biên tập.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI:

– Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 12/12/2018.

– Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 15/12/2018.

– Thời gian thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 15/12/2018 đến ngày 30/12/2018.

– Thời gian tổ chức thi viết: ngày 05/01/2019.

– Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: ngày 12/01/2019.

VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm theo).

– Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C – BTCTW (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

– Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác.

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú.

– Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp cáo thẩm quyền phê duyệt (đối với các trường hợp của tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc và các ban, bộ, ngành và đoàn thể trung ương).

– Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi).

– Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

VIIITỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức Trung ương Đoàn:

– Thông báo đến các các nhân thuộc đối tượng tham dự thi tuyển để đăng ký và nộp hồ sơ thi tuyển.

– Tổng hợp hồ sơ báo cáo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn xem xét, phê duyệt danh sách dự thi.

– Tham mưu thành lập Hội đồng thi tuyển và các ban giúp việc Hội đồng.

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức kỳ thi.

– Tổng hợp kết quả trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, phê duyệt và thông qua nhân sự trúng tuyển.

– Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với nhân sự trúng tuyển.

– Báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn về kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và quyết định bổ nhiệm cán bộ.

2. Nhà xuất bản Thanh niên

– Tạo điều kiện để người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.

3. Các đơn vị có người tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

4. Văn phòng Trung ương Đoàn

– Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi tuyển theo quy định.

– Đăng thông tin về thi tuyển trên Website của Đoàn thanh niên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.


Call Now Button
Phản hồi của bạn