fbpx

Bình Thuận tuyển công chức khối Đẳng và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2017

1273 Bình Thuận

Bình Thuận tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2017 là những tin tức mới mà chúng tôi muốn chia sẻ tới mọi người.

Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước chi tiết:

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2017 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu, căn cứ tuyển dụng

– Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

– Việc tuyển dụng công chức phải đảm bảo nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của pháp luật về công chức hiện hành.

– Tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

– Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền.

– Bảo đảm tính cạnh tranh.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả cho kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

B. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1.Nhu cầu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu; trong đó:

a) Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh: 43 chỉ tiêu (Biểu số 1 kèm theo).

b) Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện: 83 chỉ tiêu (Biểu số 2 kèm theo).

2. Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương.

3. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận không qua thi tuyển và thi tuyển.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển (không nhờ người nộp thay, nộp hộ), thành phần hồ sơ gồm:

5.1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức;

5.2. Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, do người dự tuyển tự khai, có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập;

5.3. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

5.4. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.6. Phiếu lý lịch tư pháp (trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

5.7. Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

5.8. Hai (02) ảnh màu 3cm x 4cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).

5.9. Ba (03) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và điện thoại của người dự tuyển.

5.10. Lưu ý:

– Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, có ghi số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp hồ đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

– Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.

6. Lệ phí tham gia tuyển dụng

Lệ phí tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng quyết định theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 cua Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 7, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

A. TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỀN

1. Đối tượng

– Người tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi tại các cơ sở đào tạo;

– Người tốt nghiệp trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ;

– Người đã tốt nghiệp trình độ đại học từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm (60 tháng) trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

2. Điều kiện, tiêu chuẩn được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển công chức: Thực hiện theo Khoản 1, 2, Điều 34, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Quy trình, hồ sơ đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển: Thực hiện theo Điều 35, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Nội dung sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng (kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch) thực hiện kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển, cụ thể:

4.1. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4.2. Kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

5. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

5.1. Điểm kiểm tra, sát hạch quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

5.2. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Đáp ứng về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của vị trí việc làm cần tuyển.

– Có điểm kiểm tra, sát hạch từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả kiểm tra, sát hạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tiếp nhận không qua thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì người trúng tuyển được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

– Người dự tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn.

– Người dự tuyển là nữ.

B. THI TUYỂN

1. Đối tượng

– Người đăng ký thi tuyển;

– Người đăng ký tiếp nhận không qua thi tuyển nhưng không trúng tuyển và có nguyện vọng thi tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi: theo quy định tại Điểm 5 Khoản B Mục I Kế hoạch này.

3. Các môn thi và hình thức thi:

3.1. Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; các kiến thức tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh…

3.2. Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về trình độ sử dụng tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3.3. Môn tin học: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3.4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết trên giấy và thi trắc nghiệm trên máy vi tính về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Thời gian thi các môn:

– Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm thời gian 60 phút;

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

– Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm Tiếng Anh trên máy tính thời gian 45
phút.

– Môn tin học: Thi trắc nghiệm trên máy tính thời gian 45 phút.

5. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học: Thực hiện theo Điều 20 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Cách tính điểm trong kỳ thi

6.1. Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm thi môn kiến thức chung: tính hệ số 1.

– Điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

– Điểm thi môn ngoại ngữ, tin học (môn điều kiện): đạt hoặc không đạt.

6.2. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên cho các đối tượng quy định tại Điều 7, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Xác định người trúng tuyển

Được thực hiện theo Điều 20 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC

1. Quy trình tuyển dụng

1.1. Thông báo tuyển dụng

– Xác định chỉ tiêu biên chế giao, biên chế hiện có, nhu cầu tuyển dụng;

– Thông báo công khai trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.2. Sơ tuyển: Do các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có nhu cầu tuyển dụng thực hiện, như sau:

– Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ của người dự tuyển;

– Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xem xét, duyệt hồ sơ của người dự tuyển đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thành phần, số lượng của Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định; trong đó, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phải là thủ trưởng các cơ quan (đối với cơp quan, đơn vị cấp tỉnh) hoặc đồng chí bí thư cấp uỷ (đối với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc).

Sau khi sơ tuyển, niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc sơ tuyển.

– Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn (theo mẫu) trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định và có văn bản cử thí sinh dự thi gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban tổ chức Tỉnh ủy) để tổng hợp.

1.3. Tổng hợp danh sách thí sinh dự thi

Trên cơ sở hồ sơ, danh sách đăng ký dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện dự thi để thông qua tại phiên họp của Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

1.4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch), các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng.

a) Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức (kiêm Hội đồng kiểm tra, sát hạch), có 10 thành viên, bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;

– Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

– Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị tỉnh;

– Thư ký Hội đồng là 01 đồng chí Phó trưởng phòng Tổ chức –cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

b) Các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập.

c) Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng

– Thời gian: Trong Quý II năm 2017 (có Biểu 3 kèm theo);

– Địa điểm: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Thông báo kết quả

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy về kết quả thi, danh sách thí sinh trúng tuyển.

4. Phúc khảo

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo cho người có đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Đối với đề nghị phúc khảo môn ngoại ngữ, tin học và trắc nghiệm chuyên ngành, thí sinh làm đơn theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng (nhận ngay tại thời điểm thi) và gửi lại Hội đồng sau khi kết thúc làm bài.

5. Báo cáo kết quả thi, thông báo kết quả đến thí sinh

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo (nếu có), Hội đồng tuyển dụng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, công nhận kết quả kỳ thi. Căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công nhận kết quả kỳ tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, đồng thời gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến thí sinh dự thi.

– Trường hợp sau khi xác minh, nếu phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc thiếu trung thực trong kê khai hồ sơ thì người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định trúng tuyển. Hội đồng tuyển dụng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển thấp hơn liền kề bằng nhau thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 5.3 Khoản A Mục II Kế hoạch này theo đề xuất của Hội đồng Tuyển dụng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 31, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Trường Chính trị tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 32 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

a) Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

b) Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xem xét, duyệt hồ sơ của người dự thi đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

c) Tổng hợp hồ sơ, danh sách (theo mẫu) và thông báo, niêm yết công khai những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong thời hạn 30 ngày;

d) Hướng dẫn thí sinh lập hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định;

e) Tổ chức thu và nộp lệ phí thi tuyển theo đúng quy định;

g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian nêu tại Biểu số 3 và các nhiệm vụ khác khi được Hội đồng tuyển dụng giao.

4. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai toàn bộ nội dung kế hoạch này trên các bản tin, chuyên trang, chuyên mục.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết./.

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1Kế hoạch tuyển dụng

2. Biểu mẫu kèm Kế hoạch

3. Đơn đăng ký tuyển dụng

4. Sơ yếu lý lịch

5. Hướng dẫn kê khai hồ sơ tuyển dụng

6. Danh sách tổng hợp thí sinh dự thi (dành cho các cơ quan, đơn vị) 

Nguồn: binhthuancpv.org.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn