fbpx

Sở nội vụ An Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2016

996

Tuyển công chức xin chia sẻ thông tin về Sở nội vụ An Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2016 để các bạn làm thông tin tham khảo cho mình.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016; Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh An Giang năm 2016;
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2016 là 333 chỉ tiêu. Trong đó:
+ Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: 158 chỉ tiêu.
+ Cơ quan, tổ chức cấp huyện: 175 chỉ tiêu.
Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, ngành nghề cần tuyển dụng của từng cơ quan xem phụ lục kèm theo
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:
3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
3.4. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.
4. Nội dung thi và hình thức thi
4.1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài, về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
+ Đối với công chức loại D (trình độ trung cấp): Thời gian 120 phút;
+ Đối với công chức loại C (trình độ đại học trở lên): Thời gian 180 phút;
4.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Đối với công chức loại D (trình độ trung cấp): thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;
+ Đối với công chức loại C (trình độ đại học trở lên): thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;
4.3. Môn ngoại ngữ và tin học: thi trắc nghiệm.
+ Đối với công chức loại D (trình độ trung cấp): thời gian 30 phút.
+ Đối với công chức loại C (trình độ đại học trở lên): Thời gian 45 phút
* Lưu ý: Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Thời gian thi ngoại ngữ hoặc tin học do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
5. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
5.1. Thành phần hồ sơ dự tuyển công chức bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV);
b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán hình (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đóng dấu giáp lai vào hình dán);
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định tại Mục 3 của Thông báo này (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
g) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (để liên lạc khi cần thiết) và 02 ảnh 4 x 6.
Lưu ý:
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 cơ quan có nhu cầu tuyển dụng
– Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 x 5 mm (ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
– Mẫu đơn và Sơ yếu lý lịch thí sinh tải từ website chính thức của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn
– Hồ sơ đã nhận không trả lại.
5.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi:
a) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 19/9/2016 đến hết ngày 19/10/2016.
b) Địa điểm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ ngày thứ hai đến ngày thứ 6) tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ: số 5, Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
5.3. Lệ phí thi tuyển: 140.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tích số 163/2010/TTLT-BTC-BNV).
6. Tổ chức ôn tập, ngày thi, địa điểm thi: Sở Nội vụ sẽ thông báo sau khi hết thời gian nhận hồ sơ.

**Tài liệu đính kèm: Hồ sơ kèm theo

Nguồn: sonoivu.angiang.gov.vn


Phản hồi của bạn