fbpx

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2018

372 Bắc Kạn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí Giáo viên: 31 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên Trung học phổ thông: 15 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: 16 chỉ tiêu.

– Vị trí nhân viên: 07 chỉ tiêu, gồm:

+ Nhân viên thư viện: 02 chỉ tiêu.

+ Nhân viên giáo vụ: 03 chỉ tiêu.

+ Nhân viên văn thư: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 22/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết:

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn