fbpx

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán

2255

Tuyển Công Chức chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã phường với tài liệu Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán để phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức xã phường và thị trấn sắp tới

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán bao gồm:

1. Luật số 88/2015.QH13 của Quốc hội Luật Kế toán

2. Luật số 83/2015.QH13 của Quốc hội LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3. Nghị định số 163/20163.NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

4. Nghị định số 174/2016.NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

5. Quyết định số 94/2005.QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”

6. Thông tư số 146/2011TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 942005QĐ-BTC ngày 12122005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Xem thêm các thông tin tài liệu ôn thi công chức xã phường năm 2019 mới nhất!

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải tài liệu về máy!

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn