fbpx

Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Bá Thước Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020

35 Thanh Hóa

Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Bá Thước, Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020 Như sau:

tuyển dụng công chức viên chức

 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2228/SNV-CCVC ngày 23/10/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện Bá Thước.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 2228/SNV-CCVC ngày 23/10/2020 nêu trên; giao Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, căn cứ quy định của pháp luật và chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2020, xem xét, quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bá Thước; cụ thể như sau:

1.1 Số lượng cần tuyển dụng: 02 người

– Phụ trách Khuyến nông: 01 người

– Phụ trách Bảo vệ thực vật: 01 người

1.2 Về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

– Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm:

Vị trí Khuyến nông: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III theo Công văn số 2669/BNN-TCCB ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành kinh tế nông nghiệp.

Vị trí Bảo vệ thực vật: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật; trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành nông học.

2. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Bá Thước thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn