fbpx

Trường tiểu học Tân Túc, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2)

552 TP Hồ Chí Minh

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tuyển 536 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019 như sau:

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; (nếu có tuyển văn thư)
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin.
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ công văn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;
Căn cứ văn bản số 1889/UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Huyện năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về giao số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Huyện năm 2018;
Căn cứ Công văn số 2306/UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Huyện về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số người làm việc năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-GDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về giao số người làm việc sau điều chỉnh trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2018.
Căn cứ đề án vị trí việc làm năm học 2018-2019, Trường tiểu học Tân Túc xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2), như sau:

Trường tiểu học Tân Túc, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2)
22/05/2019

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; (nếu có tuyển văn thư)
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin.
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ công văn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;
Căn cứ văn bản số 1889/UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Huyện năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về giao số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Huyện năm 2018;
Căn cứ Công văn số 2306/UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Huyện về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số người làm việc năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-GDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về giao số người làm việc sau điều chỉnh trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2018.
Căn cứ đề án vị trí việc làm năm học 2018-2019, Trường tiểu học Tân Túc xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2), như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nhằm bổ sung nhu cầu về viên chức của trường trong năm học 2018 – 2019.

– Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại đơn vị trường học.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp; đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và tính cạnh tranh để tuyển chọn đúng người, phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu về nhân sự của từng cơ quan, đơn vị.

II. NGUYÊN TẮC, CĂN CỨ TUYỂN DỤNG

1. Căn cứ nhu cầu công việc, chỉ xét tuyển đủ số lượng so với chỉ tiêu biên chế được giao theo vị trí việc làm của từng đơn vị đã công bố.

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng khách quan và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

3. Người được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được sổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

5. Thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

6. Xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu xét tuyển của từng vị trí xét tuyển (điểm của mỗi loại phải đạt từ 50 điểm trở lên). Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

7. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

8. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

9. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ

1. Tổng số người làm việc được giao năm 2018: 57 người.

2. Tổng số người làm việc hiện có đến ngày 02/5/2019 là: 50 người, trong đó:

+ Công chức: 01 người;

+ Tổng số viên chức: 46 người (02 PHT, 39 giáo viên, 1 Kế toán, 1 Y tế, 1 Văn thư, 1 Thư viện, 1 Thiết bị )

+ Hợp đồng 68: 03 người;

+ Hợp đồng khác (chi từ nguồn thu sự nghiệp): 0

IV. NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2018 (đợt 2): 06 người, cụ thể:

STT TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM Số người làm việc theo Đề án Số người làm việc thực tế Số người cần bổ sung  Ghi chú
I Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành 3 3 0  
1 Hiệu trưởng 1 1 0
2 Phó Hiệu trưởng 2 2 0
II Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp 46 39 6  
1 Giáo viên nhiều môn 31 28 2
2 Giáo viên bộ môn 14 10 3 03 GV Tiếng Anh,
3 Tổng phụ trách 1 1 1 Đang hợp đồng TPT
III Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ 5 8 0  
1 Kế toán 1 1 0
2 Văn thư 1 1 0
3 Y tế 1 1 0
4 Thư viện 1 1 0
5 Thiết bị 1 1 0
6 Thủ quỹ (kiêm nhiệm) 0 0 0
7 Hợp đồng 68 3 3 0
6 Hợp đồng khác (chi từ nguồn thu sự nghiệp) 0 0 0
Tổng cộng 57 50 6

V. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có đơn đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên, nhân viên phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo phụ lục đính kèm (Đính kèm phụ lục nhu cầu tuyển dụng).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

VII. HỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Trường nơi có chỉ tiêu xét tuyển. Tất cả các loại hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển, gồm có:

a) Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (phụ lục đính kèm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP);

b) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, ghi rõ tên trường ứng viên muốn dự tuyển;

c) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

d) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (thẻ căn cước).

e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ thứ 2 nếu dự tuyển Giáo viên Tiếng Anh) và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng (tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp).

f) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (theo mẫu).

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

h) Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên tại mục 7 phần II của Kế hoạch này (nếu có).

2. Đối với thí sinh đã có quá trình công tác (làm việc tại các Trường công lập) có tham gia Bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng ngoài thành phần hồ sơ tại mục 1, cần bổ sung:

– Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (bản sao);

– Bản xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội (có ký tên và đóng dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội);

– Bản sao Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;

– Bản sao giấy tờ công nhận thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có): Giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi…

VIII. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, XÉT TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến Từ ngày 20 tháng 05 năm 2019 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019 (ít nhất 30 ngày kể từ ngày đăng báo, thông báo công khai trên báo, trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trường).

(Ứng viên mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan để đối chiếu và 2 bộ hồ sơ theo qui định tại Phần VII.)

2. Địa điểm tổ chức nhận hồ sơ: Tại trường tiểu học Tân Túc, địa chỉ: C1/3G Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp HCM (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu).

3. Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào ngày 05 tháng 7 năm 2019 (thứ sáu) trên trang Thông tin điện tử của trường tiểu học Tân Túc (http://thtantuc.hcm.edu.vn) và niêm yết công khai tại bản tin của trường.

4. Thông báo triệu tập ứng viên vào ngày 12 tháng 7 năm 2019 (thứ sáu) trên trang Thông tin điện tử của trường tiểu học Tân Túc và niêm yết công khai tại bản tin của trường.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng: Dự kiến vào ngày 30 tháng 07 năm 2019 ( thứ ba) tại trường tiểu học Tân Túc, địa chỉ: C1/3G Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp HCM

IX. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Thành lập Hội đồng xét tuyển thực hiện theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và Ban Kiểm tra, sát hạch theo Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ

X. KINH PHÍ

Thu phí tuyển dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh.

Nguồn tin: thtantuc.hcm.edu.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn