fbpx

UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục Mầm non và Tiểu học năm học 2016-2017

632 Thừa Thiên Huế

Tuyển công chức xin chia sẻ tới quý độc giả thông tin tuyển dụng công chức, viên chức là UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục Mầm non và Tiểu học năm học 2016-2017 để các bạn tham khảo.

Xem thêm:

tuyen-dung-cong-chuc
Tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-SNV ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh số lượng người làm việc năm 2016 cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang;

Trên cơ sở xem xét chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu tuyển dụng biên chế sự nghiệp của các đơn vị trường học trực thuộc huyện Phú Vang; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp:

– Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục được giao năm học 2016-2017 cho các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện là: 2600 biên chế;

– Số biên chế hiện có: 2471 biên chế;

– Số biên chế chưa sử dụng: 129 biên chế;

– Số biên chế dự kiến tuyển dụng bậc Mầm non và Tiểu học năm học 2016-2017 là: 71  biên chế.

(Có bảng chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo)

2. Điều kiện tuyển dụng:

2.1 Quy định chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

Ghi chú: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Những người bị dị hình dị dạng;

– Những người có giọng nói không rõ ràng.

2.2 Vị trí tuyển dụng:

– Ngạch Giáo viên mầm non: Số lượng 55 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non, trình độ từ Cao đẳng xếp loại giỏi trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;

– Ngạch Giáo viên tiểu học (Giáo viên 1-1): Số lượng 10 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học, trình độ Đại học trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;

– Ngạch Giáo viên Thể dục: Số lượng 06 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp ngành Sư phạm Thể dục Thể Thao, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, trình độ Đại học trở lên; có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học (tin học văn phòng) trở lên;

3. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng:

3.1 Hình thức tuyển dụng: xét tuyển:

3.2 Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.3 Cách tính điểm xét tuyển:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

3.4 Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

4. Hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo viên:

– Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẩu quy định.

– Bản khai lý lịch theo mẫu qui định có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đăng ký dự tuyển công tác.

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch, ngành dự tuyển; khi trúng tuyển phải xuất trình bảng chính để kiểm tra; Sổ đăng ký hộ khẩu.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Các loại giấy tờ liên quan chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo qui định.

5. Thời gian xét tuyển:

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2016.

– Xét tuyển: từ ngày 23/12/2016 đến hết ngày 10/01/2017.

– Dự kiến thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 16/01/2017.

    Ghi chú: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, người trúng tuyển không đến làm thủ tục theo quy định thì Hội đồng tuyển dụng viên chức Huyện sẽ huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và xét bổ sung người tiếp theo trong danh sách đăng ký xét tuyển.

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: tại phòng Nội vụ huyện Phú Vang.

(Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang – ĐT: 054.3859092)

BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC BẬC MẦM NON VÀ TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2016- 2017

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)

TT Loại hình Bậc học
Mầm non Tiểu học
Giáo viên làm công tác giảng dạy
1 Giáo viên Mầm non 55
2 Giáo viên Tiểu học (GV 1-1) 10
3 Giáo viên Thể dục 06
Tổng cộng 55 16

Nguồn tin: phuvang.thuathienhue.gov.vn


Phản hồi của bạn