fbpx

UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 (bổ sung)

142 Hải Phòng

UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 (bổ sung)

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 03 người.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 người.

– Tư pháp – Hộ tịch: 03 người.

– Văn hóa – Xã hội: 06 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 08/12/2018 (trong giờ làm việc).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: 


Phản hồi của bạn