fbpx

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 2018

140 TP Hồ Chí Minh

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Ủy ban: 03 chỉ tiêu.

– Khối Đảng, Đoàn thể: 08 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Phản hồi của bạn