fbpx

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019

189 Đắk Nông

Tuyển dụng công chức, viên chức chia sẻ thông tin về UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng 163 công chức năm 2019, nhằm bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bảo đảm năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.
Trong tổng số 163 chỉ tiêu cần tuyển dụng có 67 chỉ tiêu thuộc các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; 96 chỉ tiêu thuộc các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và huyện, thị xã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế.

Đối tượng được tuyển dụng bao gồm: người tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Hình thức tuyển dụng gồm hai vòng: thi trắc nghiệm trên máy vi tính và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Kế hoạch nêu trên cũng quy định rõ về đối tượng và điểm ưu tiên, phiếu đăng ký dự tuyển kinh phí tổ chức và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan. Các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng công chức phải bảo đảm lộ trình theo kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 đạt tối thiểu là 10% so với tổng biên chế công chức hành chính của cơ quan, đơn vị được giao năm 2015.

Nguyên tắc tuyển dụng cần bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, dân chủ; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thông báo công khai các nội dung của kế hoạch và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

Kế hoạch tuyển dụng:

Nguồn tin: daknong.gov.vn

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn