fbpx

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

404 Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018 tại Văn phòng Sở Nội vụ. Dự kiến tổ chức thi vào ngày 26/12/2018.
Theo đó, đối tượng tham gia dự tuyển là Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở và tương đương. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Giám đốc Sở và tương đương giữ chức vụ từ Trưởng phòng cấp sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII). Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN ngày 26/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể:

Về năng lực điều hành: Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về quản lý khoa học và công nghệ; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; có khả năng tổ chức nghiên cứu và chủ trì các đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp, phương pháp quản lý về khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về hiểu biết: Nắm vững và am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; định hướng phát triển, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và trên địa bàn tỉnh. Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Am hiểu nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Về kinh nghiệm công tác: Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở và tương đương hoặc là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (đối với những người tham gia dự tuyển sinh năm 1976 trở lại đây phải có trình độ đại học chính quy trở lên); Giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sự dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

Nội dung và hình thức thi tuyển: Thi viết về kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Trình bày Đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho lĩnh vực khoa học và công nghệ; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Nguồn tin: skhcn.thuathienhue.gov.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn